Magnituds fonamentalsTipus de connexionsEfectes tèrmicsActivitats
Llei d'OhmMesuraEfectes magnèticsPresentació


Magnituds fonamentals

La llei d'Ohm

Relaciona la tensió la intensitat i la resistència
Pots practicar-la a la següent activitat:
En incloure la potència podem realitzar unes relacions similars

Tipus de connexionsIndica si la connexió és sèrie o paral·lel:


Practiquem els símbols:


Mesura

Les magnituds són mesurables i per fer-ho fem servir tres aparells:
En cadascun d'ells cal que:
-El fons d'escala (màxim valor mesurable) sigui l'adequat de manera que la mesura ni sobrepassi el límit ni sigui tant petita que sigui difiícil de valorar.
-S'indiqui si és corrent altern o continu.

VolímetreAmperímetreÒhmetre


De totes maneres avui en dia tenim un aparell que combina els tres anteriors: el multímetre o tester. Té una roda que permet seleccionar entre els tres, a part del fons d'escala i si és continua o alterna. Les connexions, a part, varien en les tres funcions.

VoltímetreAmperímetreÒhmetre


Practica diferents circuits i mesures


Enllaç directe

Efectes tèrmics del corrent

Segons la llei de Joule, el corrent que circula per un conductor n'augmenta la temperatura, donat els xocs dels electrons amb les molècules del conductor.
-Ho aprofita la làmpada d'incandescència, on un filament fi de tungstè s'escalfa fins al blanc viu i ens il·lumina.
-Ho aprofita també el fusible, que en cas d'haver-hi un curtcircuit, el corrent és tant elevat que el fon i obre el circuit.Efectes magnètics

 1. Fa vora dos segles Oersted va comprovar com el corrent elèctric generava un camp magnètic. Si tenim un conductor recte, es genera un camp magnètic circular (esquerra)
  Així si curvem en una espira el conductor, el camp magnètic serà lineal, com un imant, amb un nord i un sud (centre).
  Si en comptes d'una espira en fem més (una bobina), l'efecte magnètic serà superior. I si hi posem un nucli fèrric al centre, que s'imantarà amb el camp i el farà més fort, tenim un electroimant (dreta).  Té moltes aplicacions:
  MOTOR
  Un motor elèctric transforma energia elèctrica en energia mecànica.
  Si posem un electroimant dins un camp magnètic, el primer s'orientarà segons el segon i tindrem un breu moviment.
  Podem però eternitzar el moviment si disposem una arquitectura que ens canviï els pols quan ja no s'hauria de moure. Això ho aconseguim mitjançant dos lamel·les i escombretes que hi llisquen


  En un motor la part que gira s'anomena rotor i la que no estator.


 2. En el següent model podeu veure-hi més detalls 3. Uns anys després Faraday comprova com un camp magnètic en moviment genera corrent  Comprobeu com canvia si afegim més espires  GENERADOR
  Un motor generador transforma energia mecànica en energia elèctrica.
  Si fem girar doncs, una espira dins un camp magnètic, es generarà un corrent. (esquerra) Si posem més d'una espira (dreta) i aprofitem aquella que doni el màxim corrent, obtindrem un corrent més continu.És l'aplicació inversa del motor (de fet hi ha motors que poden funcionar com a generadors)

 4.  

  Activitats

  ACTIVITAT 1
  a) Dos cables de coure tenen l'un 5 mm de diàmetre i 100 m de longitud i l'altre 20 mm de diàmetre i 30 m de longitud. Quin d'ells tindrà més resistència elèctrica? Raona la teva resposta

  b) Què es pot fer en un circuit per disminuir la intensitat sense modificar la tensió d'alimentació? I per augmentar-la? Raona les teves respostes.

  c) Si tenim un receptor de 10 ohms de resistència i li apliquem 20 volts, quina serà la intensitat elèctrica que el travessarà?  ACTIVITAT 2. Respon el següent test:
  i. Per a disminuir la intensitat en un circuit:
  a) Canviem la resistència
  b) Posem una resistència de major valor
  c) Posem una resistència de menor valor

  ii. Per a augmentar la intensitat en un circuit:
  a) Canviem la font d'alimentació
  b) Es canvia la font per una altra de menor tensió
  c) Es canvia la font per una altra de major tensió

  iii. En la llei d'Ohm podem dir que:
  a) La Intensitat és directament proporcional a la Tensió.
  b) La Intensitat és inversament proporcional a la Tensió.

  iv. En la llei d'Ohm podem dir que:
  a) La Resistència és inversament proporcional a la Intensitat
  b) La Resistència és directament proporcional a la Intensitat

  ACTIVITAT 3
  a) Calcula la intensitat que circularà per un receptor de 55 ohms de resistència si s'apliquen 220 volts als seus extrems.
  b) Calcula la resistència d'un receptor que aplicar-li 24 volts, deixa passar 2 amperes.
  c) Calcula la tensió a què està sotmès un receptor que té 25 ohms de resistència i és travessat per un corrent de 12 amperes d'intensitat.

  ACTIVITAT 4
  a) Un motor elèctric es connecta a 12 volts. Si la seva resistència és de 48 ohms, calcula la intensitat que el travessarà i la seva potència.
  b) Un motor elèctric de 3 kW és travessat per un corrent de 7,89A. Calcula la tensió amb què està alimentat i la seva resistència.
  c) En la placa de característiques d'una estufa es llegeix: 2000W / 220V. Calcula la resistència elèctrica de l'estufa

  ACTIVITAT 5
  Dibuixa als apunts els tres circuits següents:


  ACTIVITAT 6
  Dibuixa com connectaries 6 piles d'1.5 volts si volem aconseguir un generador de 4.5 volts

  ACTIVITAT 7
  Omple la taula del circuit de la figura, indicant si la bombeta s'encèn o s'apaga segons la disposició dels interruptors A, B, C.  ACTIVITAT 8
  a) En el circuit de la figura la pila és de 4'5 V, i las làmpades tenen una resistència de R1=60Ω i R2=30Ω.
  Dibuixa l'esquema del circuit
  Calcula la resistència total o equivalent del circuit, la intensitat de corrent que hi circularà en tancar-se l'interruptor de tensió a cadascuna de les bombetes.  b) Ara el circuit és el de la figura. Els valors són els mateixos. Fes el mateix.  ACTIVITAT 9
  a) Dissenya un circuit a través del qual puguis encendre i apagar dues bombetes de 110 volts des de dos llocs indistintament, tenint en compte que disposes d'una tensió de 220 volts.
  b) Dibuixa l'esquema d'un circuit que permeti accionar des d'un punt tres bombetes de 12V simultàniament partint d'una tensió d'alimentació també de 12 volts.
  c) Disposes de dues bombetes de 9 volts i d'un interruptor i quatre piles de 4,5 volts. Dibuixa l'esquema d'un circuit en què les bombetes quedin connectades simultàniament en accionar l'interruptor i funcionin a la tensió que els correspon.  ACTIVITAT 10
  a) Munta un circuit amb el simulador amb dues resistències R1=320 Ω   i   R2=2,2 kΩ   en sèrie a una pila de 9 volts i esbrina:


  b) Feu el mateix amb les dues resistències però ara en paral·lel.

  ACTIVITAT 11: Mireu el vídeo i responeu les preguntes


  -Quanta producció de brossa electrónica hi ha a l'any?
  -Com ha afectat la crisis a aquesta producció en els darrers 3 anys?
  -Qui exporta aquesta brossa? Què diu la legalitat al respecte?
  -A on va a parar la majoria? Quins en són els efectes nocius?
  -Per què no s'aconsegueix aturar?

  Presentació

  Aquí teniu el Power Point del tema


  I ja us podeu fer de la nova religió...

  www.000webhost.com